Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ VLVH K13

07/07/2020 08:41:38 - Lượt xem: 84

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ VLVH K13

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ chính quy K11

07/07/2020 08:39:19 - Lượt xem: 56

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ chính quy K11

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành YHDP K7

07/07/2020 08:37:14 - Lượt xem: 44

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành YHDP K7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ LT K13 lớp 13D-01 liên kết với trường ĐHYD Hải Phòng

07/07/2020 08:32:04 - Lượt xem: 55

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông K13 lớp 13D-01 liên kết với trường ĐHYD Hải Phòng

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K7

07/07/2020 08:31:52 - Lượt xem: 34

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K8

07/07/2020 07:27:45 - Lượt xem: 34

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ chính quy K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K9

07/07/2020 07:26:03 - Lượt xem: 21

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ chính quy K9

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K10

07/07/2020 07:23:22 - Lượt xem: 17

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ chính quy K10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K11

07/07/2020 07:21:51 - Lượt xem: 25

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ chính quy K11

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ LT K15

07/07/2020 07:17:04 - Lượt xem: 31

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông K15

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ LT K16

07/07/2020 07:15:38 - Lượt xem: 25

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông K16

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Y khoa hệ LT K46

07/07/2020 07:13:54 - Lượt xem: 68

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ liên thông K46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K43

06/07/2020 13:50:54 - Lượt xem: 95

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K43

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K44

06/07/2020 13:49:28 - Lượt xem: 51

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K44

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K45

06/07/2020 13:47:39 - Lượt xem: 47

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K45

Chi tiết