Thứ 6, ngày 22/09/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:20:09 - Lượt xem: 4949

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:19:30 - Lượt xem: 1730

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:19:00 - Lượt xem: 1346

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về dân sự, chính trị trong Hiến pháp năm 2013

05/07/2016 16:18:21 - Lượt xem: 1645

PGS.TS Nguyễn Thanh Tuấn Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết

Quyền con người trong hiến Pháp 2013

05/07/2016 16:15:07 - Lượt xem: 1437

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Chu Hồng Thanh Thành viên Ban Biên tập sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Chi tiết

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

05/07/2016 16:12:41 - Lượt xem: 1641

Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16-12-1966; có hiệu lực ngày 23-3-1976; Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982)

Chi tiết

Văn bản pháp luật về bảo hiểm Y tế

05/07/2016 15:46:02 - Lượt xem: 757

Luật bảo hiểm xã hội

05/07/2016 15:40:13 - Lượt xem: 758

Văn bản pháp quy về chế độ lao động tiền lương

05/07/2016 15:39:30 - Lượt xem: 894

Luật lao động 2012

05/07/2016 15:36:58 - Lượt xem: 801

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

05/07/2016 15:28:36 - Lượt xem: 751

Luật viên chức

05/07/2016 15:27:45 - Lượt xem: 767

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

05/07/2016 15:17:06 - Lượt xem: 739

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp 2013

05/07/2016 15:15:51 - Lượt xem: 745