K/g: - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên
        - Các đơn vị trực thuộc

 

Đại học Thái Nguyên kính gửi các cơ sở giáo dục đại học thành viên và
đơn vị trực thuộc Công văn số 1676/ĐHTN-TCCB ngày 29/8/2017 về việc tổ
chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính
(hạng II) năm 2017 để cập nhật thông tin kịp thời. Bản cứng đã được
chuyển phát nhanh qua đường văn thư.

Xin gửi kèm theo các văn bản liên quan để các đơn vị tiện tra cứu:

1) Công văn số 3847/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/8/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng
I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017;

2) Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh
nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công
lập;

3) Bản mềm Excel phụ lục 4a, ab.

Đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu kỹ văn bản để triển khai kịp thời và
đúng quy định.

Trân trọng./.

 

CV 1676: xem

CV 3847: xem

Thông tư số 18.2017: xem

phụ lục: xem