Xem chi tiết Thông báo "Đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức, nhân viên và LĐHĐ năm học 2017-2018" tại đây