Bấm vào đây để xem chi tiết thông báo;

Tải file mẫu dự trù (file Excel) tại đây;

Tải fie Mã vật tư (file Excel) tại đây;