(trích bộ thủ tục hành chính Trường ĐHYD- ĐH Thái Nguyên)
II. THỦ TỤC LÀM THẺ THƯ VIỆN (đối với sinh viên)
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1:
+ Sinh viên nộp danh sách lớp có xác nhận của phòng QLSV hoặc cố vấn học tập.
+ 01 ảnh thẻ (3x4)
Bước 2: Cán bộ thư viện tiếp nhận hồ sơ.
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận Thư viện thuộc phòng
CNTT - TV
3. Thành phần hồ sơ:
+ Danh sách sinh viên
+ Ảnh thẻ
4. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi bộ phận thư viện nhận đủ hồ
sơ xin cấp thẻ sử dụng tài liệu trong thư viện.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sinh viên thuộc các hệ đào tạo
trong toàn trường.
6. Đơn vị thực hiện: Bộ phận thư viện thuộc Phòng CNTT - TV
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ thư viện + sổ mượn sách
8. Lệ phí: 10.000 đồng/3 sổ theo dõi lượt mượn, trả của độc giả cho cả quá trình
công tác
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Căn cứ pháp lý: Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa,
thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện
trường đại học